Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Tomatisa, z siedzibą w Warszawie ul. Ogrodowa 48 lok. 55, 00-876 Warszawa, adres poczty elektronicznej ewa.pancer@o2.pl, numer tel. +48 534 91 91 99.

Inspektor Ochrony Danych

 • Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urzęduje w siedzibie Administratora pod adresem: ul. Ogrodowa 48 lok. 55, 00-876 Warszawa, adres poczty elektronicznej ewa.pancer@o2.pl, numer tel. +48 534 91 91 99.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w następujących celach:

 • Wszelkie czynności związane z przygotowaniem, zawarciem, należytym wykonaniem i rozwiązaniem umów.
  • Okres przetwarzania: do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  • Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b).
 • Wszelkie czynności związane z przygotowaniem, zawarciem, należytym wykonaniem i rozwiązaniem umów, których nie jesteś stroną.
  • Okres przetwarzania: do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  • Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f).
 • Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód w tym: informowanie o Administratorze i o jego działalności, marketing realizowany poprzez kanały elektroniczne i telefon, przygotowywanie i wysyłanie zamówionych ofert handlowych, odpowiedzi na wiadomości wysyłane za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
  • Okres przetwarzania: do czasu wycofania udzielonych zgód.
  • Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych celów.

Źródła pozyskiwania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane w formularzach), a także pozyskane z innych źródeł dostępnych publicznie, np. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i bazy REGON.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, drukarnie, dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy usług IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Tobą lub Podmiotem, którego jesteś reprezentantem. Po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia. Po tym czasie, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
 • żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
 • żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) Szczegółowy zakres Twoich uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jego aktualizacji.